ALGEMENE VOORWAARDEN D-dact 2024

1. Algemeen

Remedial teaching en remedial learning wordt uitgevoerd door de medewerkers van D-dact. D-dact is geen gesprekspartner van derden, wat betekent dat er geen gesprekken over de cliënt gevoerd zullen worden met anderen. Mits er toestemming wordt verleend door ouders, zullen er gesprekken met derden worden gevoerd met als doel de voortgang van de leerlingen te bevorderen. Mochten zich omstandigheden voordoen waarin de veiligheid van leerlingen in gevaar komt, zal D-dact dit kenbaar maken aan derden.

2. Facturatie

De door u afgesproken dag en tijd, zal wekelijks worden gefactureerd (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) aan het eind van iedere maand. Ook bij verhindering zullen de lessen in rekening worden gebracht. Uw betreffende remedial teacher reserveert immers de dag en tijd in haar agenda. De eventueel gemiste lessen kunnen worden ingehaald wanneer er een plek beschikbaar is of in de schoolvakanties.

Bij ziekte langer dan twee weken achter elkaar, zal er gezocht worden naar een oplossing qua facturatie.

3. Ziekte of verhindering door D-dact medewerker

In geval van ziekte of verhindering van een D-dact medewerker zal er beoogd worden de cliënt op te vangen bij een andere D-dact medewerker. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Vakanties en feestdagen

Tijdens schoolvakanties (gebaseerd op gemeente Leiden) en nationale feestdagen vindt er in principe geen begeleiding plaats, tenzij op het verzoek van cliënt of door het inhalen van gemiste lessen.

5. Opzeggen

Beëindiging van de begeleiding is mogelijk na opzeggen per e-mail. D-dact hanteert een opzegtermijn van vier lessen.

6. Locatie

De begeleiding vindt op de praktijk van D-dact plaats. Begeleiding op school in overleg. Op locatie wordt er 5,00 euro extra per keer in rekening gebracht.

7. Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van D-dact. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van D-dact (NL45 INGB 0006 834412 t.n.v. D-dact Didactische en Pedagogische Praktijk). Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald is, wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Indien de cliënt niet binnen 5 werkdagen na datum van de eerste betalingsherinnering aan de verplichtingen voldoen, dan is D-dact gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 2,50 per nota in rekening te brengen.

Wanneer er een maand na de factuurdatum nog niet aan de betaling inclusief extra gemaakte administratiekosten is voldaan, wordt verdere begeleiding opgeschort totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Tevens kan zij besluiten tot het overdragen aan een incassobureau, mocht de betalingsverplichting niet worden voldaan.

8. Verhogen van tarieven
Jaarlijks zal D-dact de tarieven indexeren in de meivakantie. Hiervoor gebruiken wij de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij aanvang van een nieuw schooljaar worden de nieuwe tarieven gehanteerd.

9. Aansprakelijkheid

De begeleiding van D-dact is doel- en resultaatgericht, zonder het resultaat te garanderen. D-dact is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van de geboden diensten door de medewerkers.

10. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en dossier van de cliënt worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van D-dact.

11. Privacy Policy

D-dact vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt D-dact dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. Zie hoofdstuk ‘Privacy Policy’ voor meer informatie.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13. Aanpassing voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien en worden bij wijziging op de website geplaatst. Ook zijn deze voorwaarden per e-mail bij D-dact op te vragen.